ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL (ΕΜΜ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ)
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
23/07/2020
Application Deadline
07/08/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_34349
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date
01/10/2020

Position Description

Σύνθεση νέων υβριδικών υλικών βασισμένων σε τροποποιημένες νανοδομές άνθρακα για χρήσεις σε οργανικά φωτοβολταϊκά. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας  
  • Εμπειρία στη σύνθεση νανοϋλικών  
  • Εμπειρία σε δομικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό
  • Εμπειρία σε φαινόμενα επαγόμενα σε νανοϋλικά από φως  
  • Δημοσιεύσεις σε στη θεματική περιοχή νανοϋλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Εμμ. Κουδουμά (koudoumas@hmu.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες