ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V-BONE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/07/2020
Application Deadline
13/08/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_33587
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

Ανάπτυξη καινοτόμων ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων,  οστεογενή και αγγειογενή διαφοροποιητική ικανότητα κατάλληλων κυτταρικών πληθυσμών, τρισδιάστατη εκτύπωση οστικών ικριωμάτων, μηχανικές ιδιότητες των βιοϋλικών και ικριωμάτων, in vitro και in vivo βιοσυμβατότητά τους.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

V-BONE - Development of tissue-engineered vascularized bone grafts

Required Qualifications

  • Πτυχίο ή/και Master και Διδακτορικό στη Βιολογία ή σχετικό πεδίο φυσικών επιστημών και μηχανικής (π.χ. Βιοϋλικά, Βιοχημεία)
  • Εμπειρία σε μεθόδους κυτταρικής και μοριακής βιολογία
  • Εμπειρία στην αγγειογένεση, καρδιαγγειακή και οστική μηχανική ιστών και αναγεννητική ιατρική

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε μεθόδους βιολογικής αξιολόγησης υλικών και ιατρικών συσκευών
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Χατζηνικολαΐδου (mchatzin@materials.uoc.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος V-BONE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding