ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLISIMULATOR
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/07/2020
Application Deadline
28/07/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_33510
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2020

Position Description

Σχεδιασμός και κατασκευή πλεγμάτων διαφόρων γεωμετριών για την αλληλεπίδραση πολαριτονικών συμπυκνωμάτων είτε με χωρικό περιορισμό είτε με οπτική αποτύπωση του πλέγματος δυναμικού. Χαρακτηρισμός πολαριτονικών ετερεδομών μέσω φασματοσκοπικών τεχνικών (microphotoluminescence imaging techniques). Συνδυαστικά πειράματα οπτικού χαρακτηρισμού με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των πολαριτονικών συμπυκνωμάτων καθώς και διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων αυτών συναρτήσει του χρόνου.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες  
  • Ερευνητική εμπειρία σε απεικόνιση πλεγμάτων με διάταξη Digital Light Processing (DLP)
  • Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές και διατάξεις

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και το όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Καθηγ. Π. Σαββίδη psav@materials.uoc.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος POLISIMULATOR και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

3 μήνες