ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
30/06/2020
Application Deadline
31/08/2020
Position Category
Researcher Grade B
Reference Number
2020_32559
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Start Date

Position Description

“Ανάπτυξη Πολυμερικών και Νανοϋβριδικών Υλικών - Polymer and Nanohybrid Materials"

Για την περιγραφή της θέσης και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

β) Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Β’ βαθμίδα Ερευνητού

γ)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)  Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Application Procedure

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενες να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .

Appointment Duration

Αορίστου Χρόνου