ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CALLOS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/06/2020
Application Deadline
02/07/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_31764
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2020

Position Description

Υποστήριξη έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου CALLOS «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR» και εστιάζεται στην ανάπτυξη ανοικτού εργαστηρίου συντήρησης αρχαιοτήτων και διαγνωστικών μεθόδων βασιζόμενων σε τεχνολογίες λέιζερ. Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει ενεργό συμμετοχή σε τεχνολογική έρευνα που στοχεύει στην ανάπτυξη υβριδικών φορητών διαγνωστικών συστημάτων ανάλυσης υλικών σε αρχαιολογικά αντικείμενα και μνημεία με τεχνικές λέιζερ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες ή την μηχανική (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία)
  • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης φυσικοχημικών διεργασιών και ανάλυσης υλικών με τεχνικές λέιζερ
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση πειραματικών διατάξεων φασματοσκοπίας λέιζερ (π.χ. LIF, LIBS, κ.α.) στη μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών και την ανάλυση υλικών

Desirable Qualifications

  • Ερευνητικό/ επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια με αντικείμενο σχετικό με το έργο)
  • Εμπειρία σε διαγνωστικές μεθόδους και τεχνικές με εφαρμογή σε μνημεία και αντικείμενα Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων για την εξ’ αποστάσεως (remote) μελέτη και ανάλυση υλικών
  • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Π. Πουλή (ppouli@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος CALLOS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες