ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/06/2020
Application Deadline
30/06/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_31565
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2020

Position Description

Πολαριτονικές δομές GaN και χρήση τους ως πηγές εναγκαλισμένων φωτονίων.

Ο υποψήφιος θα σχεδιάσει, κατασκευάσει και χαρακτηρίσει πολαριτονικές δομές νιτριδίου του γαλλίου με σκοπό την ανίχνευση εναγκαλισμένων φωτονίων που παράγονται από παραμετρικές σκεδάσεις των πολαριτονίων. Οι κύριες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτές της φωτο-ηλεκτροχημικής χάραξης, της μικρο-φωταύγειας και μικρο-ανακλαστικότητας, και της γωνιακά εξαρτημένης φωταύγειας.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικού, Επιστήμης Υλικών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  
  • Εμπειρία σε οπτικό, ηλεκτρικό και δομικό χαρακτηρισμό ημιαγωγών νιτριδίου του γαλλίου
  • Εμπειρία σε φωτο-ηλεκτροχημική χάραξη μεμβρανών νιτριδίου του γαλλίου

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον καθηγ. Ν. Πελεκάνο (pelekano@materials.uoc.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες