ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/06/2020
Application Deadline
30/06/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_31541
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2020

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 53β

Φασματομετρία βιοϋλικών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 56β

Φασματομετρία βιοϋλικών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 58β

Δυναμική απόκριση βιουλικών με υπερστενους παλμούς στην περιοχή THz

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 53β

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες
 • Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις υπό προετοιμασία)  
 • Γνώση Αγγλικών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 56β

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες  
 • Μεταπτυχιακό στις Φυσικές Επιστήμες  
 • Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις υπό προετοιμασία)  
 • Γνώση Αγγλικών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 58β

 • Πτυχίο στις φυσικές Επιστήμες  
 • Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του έργου  
 • Ερευνητική εμπειρία και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων σχετική με το αντικείμενο του έργου
 • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τις θέσεις 53β και 56β

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΙΤΑΔ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

3 μήνες