ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HANDCORE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/06/2020
Application Deadline
27/06/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_31425
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2020

Position Description

 • Λειτουργία και βελτιστοποίηση υπαρχουσών πειραματικών διατάξεων οπτικής πολωσιμετρίας. Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για την βελτίωση της ευαισθησίας τους.
 • Καταγραφή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, και συγγραφή επιστημονικών αναφορών και άρθρων.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση διατάξεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και λογισμικού ελέγχου συσκευών με σκοπό την αυτοματοποίηση και την ακριβέστερη παραμετροποίηση των πειραμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

HANDCORE - Chirality Amplification and Detection using Cavity Optical Rotation Enhancement

Required Qualifications

 • Πτυχίο Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Πολυτεχνικής σχολής συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό πεδίο
 • Πειραματική ερευνητική εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής/laser

Desirable Qualifications

 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις υπολογιστών και προγραμματισμού (π.χ. κάποια/ες από Julia, Mathematica, Matlab, LabView, FPGA programming, Python, C# ή άλλες γλώσσες)
 • Γνώσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν την έναρξη της σύμβασης)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κατσοπρινάκη (gkatsop@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος HANDCORE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding