ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/06/2020
Application Deadline
25/06/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_31230
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2020

Position Description

Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης οργανικών καταλοίπων σε αρχαιολογικά αντικείμενα με βάση φασματοσκοπικές τεχνικές (π.χ φασματοσκοπία φθορισμού, Raman). Επεξεργασία δεδομένων φασματοχημικών τεχνικών με μαθηματικές μεθόδους για την επαύξηση της αναλυτικής πληροφορίας (π.χ. PCA, Artificial neural networks)

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμης Υλικών), Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμη Συντήρησης
  • Φοιτητής/τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Msc) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Γνώση και εμπειρία σε πειραματικές τεχνικές μελέτης και ανάλυσης υλικών με φασματοσκοπικές μεθόδους και τεχνικές λέιζερ  
  • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Καθ. Δ. Άγγλο anglos@iesl.forth.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες