ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPINEET
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
01/06/2020
Application Deadline
04/09/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_30745
Salary
900euro (gross)
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2020

Position Description

Φυσική μελέτη και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων για υλοποίηση νανοηλεκτρονικών τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) που μπορούν να προσφέρουν οι νανοδομές ημιαγωγών III-Νιτριδίων (GaN και κυρίως InN). Στόχος είναι να συνδυαστεί η επαύξηση της ταχύτητας ολίσθησης ηλεκτρονίων στο κανάλι του FET με τον αποτελεσματικό ηλεκτροστατικό έλεγχο της αγωγιμότητάς του από το ηλεκτρόδιο της Πύλης. Το InN είναι ιδανικός ημιαγωγός για υψηλή ταχύτητα ηλεκτρονίων και το κανάλι από νανονήμα (nanowire) ημιαγωγού με πανταχόθεν περιβάλλουσα Πύλη βελτιστοποιεί τον ηλεκτροστατικό έλεγχο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πραγματοποιήσει πειραματική έρευνα με χρήση της μοναδικής ερευνητικής υποδομής για επιταξιακή ανάπτυξη, επεξεργασία ημιαγωγών και κατασκευή διατάξεων και χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων που διαθέτει το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Επίσης θα μελετήσει με φυσικούς υπολογισμούς την χωρική μεταβολή ενεργειών, πεδίων και τη κατανομή ηλεκτρικού φορτίου στις νανο-ετεροδομές.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή συναφών ειδικοτήτων σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) συναφές με φυσική στερεάς κατάστασης, ημιαγωγούς, μικρο/νανο-ηλεκτρονική
  • Ακαδημαϊκές επιδόσεις κατάλληλες για αποδοχή σε θέση υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Desirable Qualifications

  • Ερευνητική εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε ημιαγωγούς

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα από ΑΕΙ της ημεδαπής (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν την έναρξη της σύμβασης)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Αλέξανδρο Γεωργακίλα (alexandr@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος EPINEET, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

συνολικά έως 36 μήνες, αρχική σύμβαση 12 μήνες