ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
29/05/2020
Application Deadline
13/06/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_30658
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2020

Position Description

Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λέιζερ για την αποτελεσματική συντήρηση αντικειμένων και μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Related Documents στην αριστερή στήλη

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών), Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμη Συντήρησης
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης 
  • Γνώσεις και εμπειρία στη διαγνωστική μελέτη ή συντήρηση αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων ή/και μνημείων 
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Καθ. Δ. Άγγλο anglos@iesl.forth.gr, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες