ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
22/05/2020
Application Deadline
06/06/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_30204
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Τεχνικός υποστήριξης ερευνητικής υποδομής  μικρο/νανοηλεκτρονικής 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Related Documents στην αριστερή στήλη

 

Required Qualifications

 • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Δεκαετής εμπειρία σε υποστήριξη κτιριακού και βιομηχανικού Η/Μ εξοπλισμού
 • Εμπειρία χρήσης βιομηχανικών αερίων υψηλής πίεσης
 • Εμπειρία σε συσκευές θερμικών διαδικασιών σε υψηλή πίεση
 • Εμπειρία σε κατεργασία κεραμικών υλικών
 • Εμπειρία σε συσκευές βελτίωσης ποιότητας νερού
 • Γνώση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και έξυπνων αισθητήρων
 • Πολύ καλή γνώση H/Y και προγραμμάτων (Autocad, Labview, Matlab)
 • Γνώστης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου (Β2)

Desirable Qualifications

 • Εμπειρία σε προγραμματισμό Η/Υ και Μικροϋπολογιστών
 • Εμπειρία επίβλεψης και μελετών Η/Μ έργων
 • Εμπειρία οργάνωσης και αξιολόγησης εμπορικών προσφορών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες