ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CALLOS
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/05/2020
Application Deadline
02/06/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_29933
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Υποστήριξη έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου CALLOS «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR-» και εστιάζεται στην ανάπτυξη ανοικτού εργαστηρίου συντήρησης αρχαιοτήτων και διαγνωστικών μεθόδων βασιζόμενων σε τεχνολογίες λέιζερ. Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να έχει ενεργό συμμετοχή σε τεχνολογική έρευνα που στοχεύει: Α) στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μονάδας καθαρισμού λέιζερ και Β) στην ανάπτυξη φορητών διαγνωστικών συστημάτων με έμφαση την υβριδική διάταξη φασματοσκοπικής ανάλυσης υλικών σε αρχαιολογικά αντικείμενα και μνημεία με τεχνικές λέιζερ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Related Documents στην αριστερή στήλη

 

Required Qualifications

 • Δίπλωμα/Πτυχίο (BSc) από ΑΕΙ ή ΑΤΕ) σε Μηχανική ή Φυσικές Επιστήμες.  
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σε Μηχανική ή Φυσικές Επιστήμες.

 

Γνώσεις και εμπειρία σε:  

 • Σχεδίαση, ανάπτυξη φορητών απεικονιστικών και αναλυτικών συστημάτων.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τον έλεγχο συστημάτων απεικόνισης και ανάλυσης καθώς και την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.
 • Εφαρμογή διαγνωστικών, απεικονιστικών τεχνικών βασιζόμενων σε μεθόδους/εργαλεία οπτικής, φασματοσκοπίας και λέιζερ.

Desirable Qualifications

 • ​Ειδίκευση σε Μηχανική συστημάτων, αυτοματισμού και ρομποτικής.  
 • Προηγούμενη εμπειρία σε πειραματική οπτική.  
 • Εμπειρία σε διαγνωστικές μεθόδους και τεχνικές με εφαρμογή σε μνημεία και αντικείμενα Πολιτισμικής Κληρονομιάς.  
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό σε περιβάλλον Labview.  
 • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Π. Πουλή (ppouli@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος CALLOS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες