ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/05/2020
Application Deadline
02/06/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_29879
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Master

Φασματομετρία βιοϋλικών

PhD

Ανάπτυξη απεικονιστικών τεχνικών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Related Documents στην αριστερή στήλη

 

Required Qualifications

Master

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες  
 • Εμπειρία σε μοριακές φασματικές μελέτες
 • Άλλη ερευνητική εμπειρία ή δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της θέσης (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις υπό προετοιμασία) 
 • Γνώση Αγγλικών

 

PhD

 • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες  
 • Μεταπτυχιακό στις Φυσικές Επιστήμες  
 • Ερευνητική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις υπό προετοιμασία)
 • Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Ι. Ζαχαράκη (zahari@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΙΤΑΔ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες