ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/05/2020
Application Deadline
01/06/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_29854
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Μελέτη υπερταχέων διαδικασιών σε υλικά με βιολογικές και ενεργειακές εφαρμογές με χρήση υπερταχείας χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας λέϊζερ. 

Θα εφαρμοστούν οπτικές τεχνικές οπτικής φαματοσκοπίας λέιζερ ώστε να διερευνηθούν οι ταχύτατες φωτοφυσικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την διέγερση υλικών βιολογικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος από παλμικές πηγές λέιζερ πολύ στενής παλμικής διάρκειας με σκοπό την κατανόηση των τρόπων της ενεργειακής ανακατανομής της ενέργειας εντός των βαθμών ελευθερίας του υλικού μετά την διέγερσή του. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ακολουθήστε τον σύνδεσμο Related documents στην αριστερή στήλη

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή μηχανικού ή ισοδύναμο
  • Εμπειρία στη χρήση χρονοαναλυόμενης φασματοσκοπίας υπερβραχέων παλμών λέιζερ με σκοπό τη μελέτη φωτοφυσικών διεργασιών σε υλικά βιολογικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, όπως βιομοριακά χρωμοφόρα, ένζυμα κ.ά.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχετικό αντικείμενο

Desirable Qualifications

  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc):  στον Δρ Π. Λουκάκο (loukakos@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 και ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΕΝΑΟ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες