ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/05/2020
Application Deadline
29/05/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_29740
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 με την σύνθεση πολυμερών και νανοσύνθετων υλικών και την βελτιστοποίηση της διασποράς ανοργάνου σε πολυμερική μήτρα (Υποενέργεια 3.1.1), με τον φασματοσκοπικό χαρακτηρισμό των υλικών αυτών (Υποενέργεια 3.2.3) και την μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων τους (Υποενέργεια 3.2.4).

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμης υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες  
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε νανοδομημένα υλικά και διατάξεις  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού νανοδομημένων συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε χημεία υλικών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στον φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INNOVATION-EL, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες