ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/05/2020
Application Deadline
27/05/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_29573
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2020

Position Description

Ανάπτυξη μικροδομών και ηλεκτροδίων

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικού ή ηλεκτρονικού μηχανικού τεχνολογικών εφαρμογών  
  • Τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χωρών μίκρο-νάνο-ηλεκτρονικής
  • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε φωτολιθογραφικές μεθόδους διαχείρισης ρητινών μεγάλου πάχους για την κατασκευή μικροδομών  

Desirable Qualifications

  • Τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε χρήση εξαχνωτών με δέσμη ηλεκτρονίων σε περιβάλλον υπερ-υψηλού κενού  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη aek@physics.uoc.gr, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες