ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/04/2020
Application Deadline
30/04/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2020_28606
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2020

Position Description

ΘΕΣΗ 10α Μερική απασχόληση στην ανάπτυξη πειραματικού σταθμού στην Εθνική Υποδομή για την παραγωγή σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (VUV and x-rays) με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ»

ΘΕΣΗ 11α Μερική απασχόληση στην ανάπτυξη πειραματικού σταθμού στην Εθνική Υποδομή για την παραγωγή δέσμης ιόντων από πλάσμα με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ»

ΘΕΣΗ 12α Χαρακτηρισμός μη κλασσικών καταστάσεων φωτός

Related Project

HELLAS - CH - HELLAS CH- ELI- LASERLAB ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 10α 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο θέσης 
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά με κριτές και δημοσιευμένο έργο (proceedings) σε διεθνή συνέδρια με κριτές, συναφή με την θεματική περιοχή της βασικής έρευνας στην Φυσική και Τεχνολογία Λέιζερ για την παραγωγή σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία VUV and x-rays) με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ 
 • Πολύ καλή γνώση γλώσσας προγραμματισμού (MATHEMATICA, FORTRAN) για αριθμητικές προσομοιώσεις, στη θεματική περιοχή της Φυσικής και Τεχνολογίας Λέιζερ για την παραγωγή σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (VUV and x-rays) με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΘΕΣΗ 11α 

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θέσης  
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά με κριτές και δημοσιευμένο έργο (proceedings) σε διεθνή συνέδρια με κριτές, συναφή με την θεματική περιοχή της Εφαρμοσμένης και Υπολογιστικής Φυσικής Πλάσματος και Τεχνολογίας Λέιζερ για την παραγωγή ιόντων από πλάσμα με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ
 • Πολύ καλή γνώση αριθμητικών μοντέλων ηλεκτρομαγνητικής- υδροδυναμικής «πολλών ρευστών» (multi-fluids) για ανάπτυξη υπολογιστικών προγραμμάτων (κώδικα) σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN στη θεματική περιοχή της Υπολογιστικής Φυσικής Πλάσματος για την παραγωγή δέσμης ιόντων με χρήση βραχύχρονων παλμών λέιζερ
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

ΘΕΣΗ 12α 

 • Πτυχίο Φυσικής 
 • Μεταπτυχιακό συναφές με το αντικείμενο της θέσης
 • Ερευνητική εμπειρία στην κυμματική και κβαντική οπτική και σε αλληλεπιδράσεις ισχυρής ακτινοβολίας laser με ύλη
 • Γνώση αγγλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Κ. Καλπούζο kalpouzo@iesl.forth.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. ….. και κωδικό θέσης ….» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες

Funding