ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLISIMULATOR
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/04/2020
Application Deadline
30/04/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_28605
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2020

Position Description

O υποψήφιος θα ασχοληθεί με τον οπτικό χαρακτηρισμό πολαριτονικών ετερεδομών μέσω φασματοσκοπικών τεχνικών με σκοπό τη μελέτη της ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των πολαριτονικών συμπυκνωμάτων.

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο στη φυσική 
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη φυσική 
  • Ερευνητική εμπειρία σε συστήματα υψηλού κενού 
  • Ερευνητική εμπειρία σε οπτικές διατάξεις 
  • Ερευνητική εμπειρία σε συστήματα fs-laser

Application Procedure

το φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Καθηγ. Π. Σαββίδη psav@materials.uoc.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος POLISIMULATOR και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες