ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
06/04/2020
Application Deadline
21/04/2020
Position Category
Technical staff
Reference Number
2020_28176
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2020

Position Description

Απασχόληση στη Ενότητα Εργασίας 2 (Ανάπτυξη υδρόφιλης εσωτερικής επιφάνειας του φύλλου με αντισταγονική ιδιότητα) με την μελέτη υλικών για επιστρώματα και την μελέτη των ιδιοτήτων και της υδροφιλικότητας επιστρωμένων πολυμερικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 3 (Ανάπτυξη εξωτερικής επιφάνειας του φύλλου με αντισκονιστικές ιδιότητες) με την δημιουργία και με την μελέτη ιδιοτήτων ενός (υπερ)υδρόφοβου επιστρώματος σε φύλλα πολυαιθυλενίου με ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Τέλος θα ασχοληθεί, στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (Aνακλιμάκωση διεργασιών και προϊόντων, αξιολόγηση τελικών προϊόντων και σχεδιασμός για βιομηχανική παραγωγή), με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

INGRECO - Ιnnovative polymer greenhouse films via application of functional coatings.

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή
  • Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη ερευνητικού εργαστηρίου  
  • Προηγούμενη εμπειρία χρήσης τεχνικών μικροσκοπίας  
  • Προηγούμενη εμπειρία στην μελέτη ιδιοτήτων χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης με έμφαση στην μελέτη των επιφανειακών ιδιοτήτων
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες

Funding