ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/03/2020
Application Deadline
31/03/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_27343
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2020

Position Description

Διεξαγωγή πειραμάτων XUV - PUMP, XUV - PROBE με χρήση τεχνικών tagging του CEP 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

HELLAS - CH - HELLAS CH- ELI- LASERLAB ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Required Qualifications

  • Πτυχίο στην φυσική
  • Μεταπτυχιακό στην Φυσική σχετικό με το αντικείμενο της θέσης  
  • Εμπειρία σε παραγωγή, χαρακτηρισμό και χρήση παλμών αττοδευτερολέπτων
  • Εμπειρία σε πειραματικές μεθόδους μελέτης υπερταχείας δυναμικής
  • Καλή γνώση αγγλικής

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Δρ Κ. Καλπούζο kalpouzo@iesl.forth.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. ….. και κωδικό θέσης ….» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

5 μήνες

Funding