ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
11/03/2020
Application Deadline
31/03/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_27056
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2020

Position Description

Χρήση μικροεπλεγμάτων που κατασκευάζονται με λέιζερ ως ικριώματα για ανάπτυξη κυττάρων και μηχανική ιστών. Τα μικροπλέγματα αντιπροσωπεύουν μια νέα τάξη πορωδών δομικών μετα-υλικών που έχουν μοναδικούς συνδυασμούς ιδιοτήτων όπως χαμηλό βάρος, αντοχή. Ως εκ τούτου, είναι υποψήφια ως μόνιμα ικριώματα για μηχανική ιστών και για ιατρικά εμφυτεύματα. Αυτός / αυτή θα είναι υπεύθυνος για την κυτταρική καλλιέργεια και θα μελετήσει τις κυτταρικές αποκρίσεις (προσκόλληση, πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας, Υλικών, Χημικού Μηχανικού ή συναφές  
  • Μεταπτυχιακό με ειδικότητα στη βιολογία ή βιοϊατρική 
  • Εμπειρία καλλιέργειας κυττάρων και μοριακής βιολογίας 
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Συστατική Επιστολή 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στις κ.κ. Α. Ρανέλλα (ranthi@iesl.forth.gr) και Μ. Φαρσάρη (mfarsari@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΙΤΑΔ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

4 μήνες