ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INGRECO
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
06/03/2020
Application Deadline
30/04/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_26739
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2020

Position Description

Ο διδακτορικός φοιτητής θα απασχοληθεί στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 1 (Ανάπτυξη επιστρώματος στην εσωτερική επιφάνεια του φύλλου που θα εμποδίζει την υποβάθμισή του λόγω της εισόδου αγροχημικών) με την επίστρωση επιλεγμένων υλικών σε φύλλο πολυαιθυλενίου και την μελέτη των ιδιοτήτων των τελικών φύλλων και στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 2 (Ανάπτυξη υδρόφιλης εσωτερικής επιφάνειας του φύλλου με αντισταγονική ιδιότητα) με την μελέτη υλικών για επιστρώματα και την μελέτη των ιδιοτήτων και της υδροφιλικότητας επιστρωμένων πολυμερικών φύλλων. Τέλος θα ασχοληθεί, στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 (Aνακλιμάκωση διεργασιών και προϊόντων, αξιολόγηση τελικών προϊόντων και σχεδιασμός για βιομηχανική παραγωγή), με τον χαρακτηρισμό υλικών και φύλλων που θα προκύψουν από ανακλιμάκωση των βέλτιστων εργαστηριακών επιστρωμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

INGRECO - Ιnnovative polymer greenhouse films via application of functional coatings.

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών) ή μηχανικού  
  • Μεταπτυχιακό σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σε πολυμερή  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε εργαστήρια μελέτης και χαρακτηρισμού πολυμερών και υβριδικών συστημάτων και γνώση σχετικών πειραματικών τεχνικών  
  • Εμπειρία στην μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων πολυμερών  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Δρ Κ. Χρυσοπούλου (kiki@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος INGRECO, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες

Funding