ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPHESIAN
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
25/02/2020
Application Deadline
11/03/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_25916
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

Παραγωγή & χαρακτηρισμός υβριδικών υδρογελών πεπτιδίων-πορφυρίνης για χρήση σε βιοιατρικές εφαρμογές (ΕΕ 2). Το βασικό δομικό πλαίσιο θα αποτελείται από διπεπτίδια είτε αρωματικών αμινοξέων (διφαινυλαλανίνης) είτε αλειφατικών αμινοξέων (αλανίνης-ισολευκίνης). Ο υποψήφιος/α θα μελετήσει την αυτοοργάνωση των πεπτιδικών δομικών λίθων με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) η/και περίθλαση ινών. Θα εξεταστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων ως προς τον σχηματισμό υδρογελών (διαλύτες, θερμοκρασία και συγκέντρωση) και θα μελετηθεί η ελεγχόμενη αποδέσμευση εγκαψυλιωμένων πορφυρινών. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Βασικό πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών ή συναφές
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  • Εμπειρία με μελέτη πρωτεϊνών και πεπτιδίων
  • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Καθηγ. Άννα Μητράκη (mitraki@materials.uoc.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος EPHESIAN, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες