ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/02/2020
Application Deadline
29/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_25265
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Εφαρμογές οπτικής φασματοσκοπίας στην μελέτη της προέλευσης, της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων αγροτικής παραγωγής.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

OINOFASMA - Application of innovative optical methods to improve the quality of Greek wine through monitoring and control of winemaking parameters.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών) με έμφαση στη χρήση μεθόδων οπτικής φασματοσκοπίας
  • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων
  • Γνώση και εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση οπτικών φασμάτων με χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού statistical Toolbox σε περιβάλλον MATLAB
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε διεθνή συνέδρια  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες

Funding