ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V-BONE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
29/01/2020
Application Deadline
13/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_23948
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Ανάπτυξη καινοτόμων ενάγγειων οστικών μοσχευμάτων,  οστεογενή και αγγειογενή διαφοροποιητική ικανότητα κατάλληλων κυτταρικών πληθυσμών, τρισδιάστατη εκτύπωση οστικών ικριωμάτων, μηχανικές ιδιότητες των βιοϋλικών και ικριωμάτων, in vitro και in vivo βιοσυμβατότητά τους.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στη Βιολογία ή σχετικό πεδίο φυσικών επιστημών και μηχανικής (π.χ. Βιοϋλικά, Βιοχημεία)
  • Εμπειρία σε μεθόδους κυτταρικής και μοριακής βιολογίας
  • Εμπειρία στην αγγειογένεση, καρδιαγγειακή και οστική μηχανική ιστών και αναγεννητική ιατρική

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε μεθόδους βιολογικής αξιολόγησης υλικών και ιατρικών συσκευών
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στην Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Χατζηνικολαΐδου (mchatzin@materials.uoc.gr).

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα από ΑΕΙ της ημεδαπής (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν την έναρξη της σύμβασης)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος V-BONE, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες