ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/01/2020
Application Deadline
04/02/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_23233
Salary
Location
Heraklιon, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2020

Position Description

Σχεδιασμός Διλειτουργικών Πεπτιδικών λίθων οι οποίοι να έχουν την δυνατότητα να αυτοοργανώνονται σε ινίδια ή/και υδρογέλες και να λειτουργούν σαν ικριώματα και επιπλέον θα περιλαμβάνουν αμινοξέα για στόχευση ανόργανων νανοσωματιδίων ή άλλων λειτουργικών ομάδων. Το βασικό δομικό πλαίσιο θα αποτελείται από διπεπτίδια με δυνατότητες αυτοοργάνωσης ή/και επαναλήψιμες αλληλουχίες από φυσικές ινώδεις πρωτεΐνες. Ο υποψήφιος/α θα μελετήσει την αυτοοργάνωση των πεπτιδικών δομικών λίθων με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) και περίθλαση ινών. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ¨Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας/ Βιολογίας/ Επιστήμης Υλικών/ Χημικής Μηχανικής ή συναφές
  • Γνώσεις χημικής σύνθεσης
  • Εμπειρία με παραγωγή και μελέτη πεπτιδίων
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστελή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης 56α
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών 

Appointment Duration

6 μήνες