ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΤΑΔ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/01/2020
Application Deadline
08/02/2020
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2020_22718
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2020

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλει στην πραγματοποίηση μη γραμμικών απεικονιστικών μετρήσεων για την απόκτηση καινοτόμων πληροφοριών που σχετίζονται με θεμελιώδεις βιολογικές διεργασίες και βασικά υποκυτταρικά χαρακτηριστικά βιολογικών δειγμάτων. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικό με εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών στην Βιολογία  
  • Εμπειρία σε απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων με χρήση υπέρστενων παλμών λέιζερ
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε ανάπτυξη και αναβάθμιση πρότυπων πειραματικών διατάξεων για απεικόνιση βιολογικών δειγμάτων σε μικροσκοπικό επίπεδο
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 51α και στο πρόγραμμα
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

4 μήνες