ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPHESIAN
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/01/2020
Application Deadline
25/01/2020
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2020_22556
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/03/2020

Position Description

Παραγωγή & χαρακτηρισμός υβριδικών υδρογελών πεπτιδίων-πορφυρίνης για χρήση σε βιοϊατρικές εφαρμογές (ΕΕ 2). Το βασικό δομικό πλαίσιο θα αποτελείται από διπεπτίδια είτε αρωματικών αμινοξέων (διφαινυλαλανίνης) είτε αλειφατικών αμινοξέων (αλανίνης-ισολευκίνης). Ο υποψήφιος/α θα μελετήσει την αυτοοργάνωση των πεπτιδικών δομικών λίθων με τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM), Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) η/και περίθλαση ινών. Θα εξεταστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων ως προς τον σχηματισμό υδρογελών (διαλύτες, θερμοκρασία και συγκέντρωση) και θα μελετηθεί η ελεγχόμενη αποδέσμευση εγκαψυλιωμένων πορφυρινών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας/Βιολογίας/Επιστήμης Υλικών ή συναφές
  • Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφή πεδία  
  • Εμπειρία με παραγωγή και μελέτη πρωτεϊνών και πεπτιδίων
  • Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης  και στο όνομα του προγράμματος 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

12 μήνες