ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
10/01/2020
Application Deadline
25/02/2020
Position Category
M.Sc. Student Position
Reference Number
2020_22245
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

Εναποθέσεις NiO (με ή χωρίς προσμίξεις) με την τεχνική του sputtering, διαμόρφωση της επιφάνειας του in situ (κατά την εναπόθεσή του) ή ex situ (ακτινοβόληση), χαρακτηρισμός του υλικού, εφαρμογή σε υβριδικά φωτοβολταϊκά-περοβσκίτες.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Γνώσεις φυσικής στερεάς κατάστασης, ημιαγωγών, ημιαγώγιμων διατάξεων και βασικής χημείας
  • Γνώσεις χαρακτηρισμού υλικών (δομικές, φυσικές, κλπ. ιδιότητες)
  • Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην ανάλυση αποτελεσμάτων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων-εργαλείων
  • Εμπειρία στην συγγραφή κειμένων με χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων-εργαλείων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης 6
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών

Appointment Duration

10 μήνες