ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/05/2019
Application Deadline
04/06/2019
Position Category
Other positions
Reference Number
2019_8282
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Υλοποίηση της πολιτικής προσβασιμότητας της υποδομής και αλληλεπίδρασής της με εξωτερικούς χρήστες

Required Qualifications

  • Πτυχίο φυσικών επιστημών η μηχανικών
  • Εμπειρία στη διαχείριση χρηστών υπηρεσιών
  • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Application Procedure

  • Αίτηση (Form Greek στη στήλη αριστερά) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες