ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOIMAGING-GR
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
17/05/2019
Application Deadline
01/06/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_8209
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος μικροσκοπίας φύλλου φωτός με προσαρμοστικά οπτικά για την απεικόνιση τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών 

Related Project

BIOIMAGING-GR - A Greek Research Infrastructure for Visualizing and Monitoring Fundamental Biological Processes

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Θετικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Θετικές Επιστήμες
  • Εκτεταμένη γνώση τεχνικών οπτικής απεικόνισης
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη οπτικών διατάξεων με έλεγχο μετώπου κύματος
  • Άριστη γνώση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης και προσομοίωσης σε περιβάλλον Matlab, Mathematica, Zeemax
  • Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση   (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

6 μήνες

Funding