ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDEL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/05/2019
Application Deadline
30/05/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_7998
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Βελτιστοποίηση προηγμένων τεχνικών χαρακτηρισμού και διεργασιών παρασκευής νανοδομημένων πολυμερικών ηλεκτρολυτών, με πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους και  την παροχή τεχνικής υποστήριξης των υποδομών νανοδομημένων πολυμερικών υλικών (ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης, περίθλαση ακτίνων Χ, διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης)

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικών Επιστημών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών
  • Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και χειρισμό μηχανημάτων για τον μορφολογικό χαρακτηρισμό νανοδομημένων πολυμερικών υλικών

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη σε ερευνητικό εργαστήριο
  • Εμπειρία στην διεξαγωγή πειραματικών στην περιοχή χαλαρής συμπυκνωμένης ύλης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στη στήλη αριστερά) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

9 μήνες