ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
14/05/2019
Application Deadline
29/05/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_7927
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εφαρμογών τεχνικών λέιζερ για τη μελέτη αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων ή μνημείων

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών), Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμης Συντήρησης
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης
  • Εμπειρία στη διαγνωστική μελέτη ή συντήρηση αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων ή/και μνημείων
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας   

Application Procedure

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

6 μήνες