ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POLYSHIELD
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
13/05/2019
Application Deadline
28/05/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_7841
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/09/2019

Position Description

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των μηχανισμών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης και της εξάρτησης της από χαρακτηριστικά του υλικού και της ακτινοβολίας.

Θα πραγματοποιηθούν θεωρητικοί υπολογισμοί που θα αφορούν τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς και πειραματική επιβεβαίωσή τους προκειμένου να διερευνηθεί η λειτουργικότητα των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών του προγράμματος.

Related Project

- Polymeric Nanocomposites for Electromagnetic Shielding applications

Required Qualifications

  • Πτυχίο Επιστήμης Υλικών
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη Υλικών
  • Υποψήφιος/α διδάκτορας στο τμ. Επιστήμης Υλικών με ειδίκευση στη διάδοση ΗΜ ακτινοβολίας

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην ανάμιξη/ομογενοποίησηση νανοσύνθετων υλικών σε πολυμερικά μέσα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση υποψήφιου διδάκτορα

 

 

Appointment Duration

6 μήνες