ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTINSOLE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/05/2019
Application Deadline
07/06/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_7546
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/07/2019

Position Description

Ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ πιεζοηλεκτρικής κυψέλης και μετρητικού πίεσης

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε Φυσικές ή Τεχνολογικές επιστήμες
  • Γλώσσα προγραμματισμού και 3D CAD  
  • Γνώσεις σε αναλογικά/ ψηφιακά ηλεκτρονικά και κυκλώματα
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στη στήλη αριστερά) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Appointment Duration

6 μήνες