ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDEL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/04/2019
Application Deadline
01/05/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_6882
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2019

Position Description

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ με εμπειρία στην σύνθεση γραμμικών και μη γραμμικών συμπολυμερών με την μέθοδο του ανιοντικού πολυμερισμού και το χαρακτηρισμό (μοριακό-θερμικό-μορφολογικό) τους σε διάλυμα και σε τήγμα. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Χημείας ή Φυσικής ή Χημικού Μηχανικού ή Διπλώματος Μηχανικού Επιστήμης Υλικών και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Υλικά με περαιτέρω ειδίκευση στα Πολυμερή. Η γνώση σύνθεσης πολυμερών και τεχνικών χαρακτηρισμού θα συνεκτιμώνται ως απαραίτητα προσόντα

Required Qualifications

 • Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Υλικά με ειδίκευση στα Πολυμερή
 • Σύνθεση πολυμερών με την μέθοδο του Ανιοντικού Πολυμερισμού
 • Χαρακτηρισμός Πολυμερών (μοριακός-θερμικός-μορφολογικός) σε διάλυμα και τήγμα

Desirable Qualifications

 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Συμμετοχή σε Συνέδρια με ανακοινώσεις προφορικές ή με μορφή αφίσας
 • Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 • Επιβεβαιωμένες μετακινήσεις σε Ιδρύματα του Εξωτερικού για την πραγματοποίηση πειραμάτων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

4 μήνες