ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
16/04/2019
Application Deadline
01/05/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_6857
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
20/05/2019

Position Description

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για επεξεργασία φωτοπολυμερών με ολογραφικές μεθόδους

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Μεταπτυχιακό στις Φυσικές Επιστήμες
  • Εμπειρία στην μη Γραμμική Λιθογραφία 
  • Εμπειρία στην ολογραφική επεξεργασία υλικών 
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

7 μήνες