ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΝΑΟ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/06/2019
Application Deadline
28/08/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_6500
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/10/2019

Position Description

Ανάκληση Πρόσκλησης: Ανακαλείται η προκήρυξη γι αυτήν την θέση καθώς λόγω αναστολής των προσκλήσεων (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433), η συμβασιοποίηση του υποψήφιου αναδόχου θα εκκινήσει αργότερα από την προγραμματισμένη εκκίνηση του φυσικού αντικειμένου της θέσης. Η εν λόγω θέση θα επαναπροκηρυχθεί με μικρότερο χρονικό διάστημα ανάρτησης.

Δισδιάστατα υλικά ενώσεων μεταβατικών μετάλλων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως για παράδειγμα στα δίκτυα μεταφοράς ρεύματος,  βασίζεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών  (π.χ. ηλιακές κυψελίδες, υπεραγώγιμα καλώδια, κινητήρες υψηλής απόδοσης κ.α.). Αυτές απαιτούν την πληρέστερη κατανόηση εξωτικών καταστάσεων της ύλης, στις οποίες αναδύονται και γίνονται εμφανείς οι κβαντικές ιδιότητες των ατόμων. Τέτοια ασυνήθιστη συμπεριφορά εκδηλώνεται στους υπεραγωγούς,  υλικά τα οποία αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περνά με πρακτικά μηδενική αντίσταση.

Το ερευνητικό πεδίο αφορά στην κατανόηση της φυσικής νέων δισδιάστατων κρυσταλλικών ενώσεων (π.χ. αλογονίδια ή χαλκογονίδια) μεταβατικών μετάλλων για εφαρμογές χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό ο πτυχιούχος θα εστιάσει στη δημιουργία καινοτόμων υβριδικών υλικών που εκμεταλλεύονται τη σύναψη «διεπαφών» κατά το στοίβαγμα μαγνητικών/ μεταλλικών / μοριακών νανομετρικών στρωμάτων. Θα εκπαιδευτεί σε καινοτόμες πειραματικές μεθόδους (σκέδαση ακτίνων-Χ και νετρονίων, μαγνητομετρία  SQUID  κλπ) καθώς και στην ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων ώστε να διευρύνει την επιστημονική του γνώση μέσω της κατανόησης της δομής και δυναμικής  των υλικών αυτών. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να κατανοηθεί πως τα «μοτίβα» ηλεκτρονίων που απορρέουν από τη σύζευξη σπιν-φορτίου-πλέγματος ρυθμίζουν το μυστήριο της υπεραγωγιμότητας, με προοπτική σε βιώσιμες τεχνολογίες.

Required Qualifications

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσικής/ Χημείας/ Επιστήμης Υλικών κ.α.) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Desirable Qualifications

 • Εμπειρία στην εφαρμογή ή ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων για  φυσικές ιδιότητες στην περιοχή της συμπυκνωμένης ύλης.
 • Γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών δεδομένων με χρήση πακέτων λογισμικού.

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση με αναφορά στο πρόγραμμα και στον κωδικό της θέσης (FormGreek στη στήλη αριστερά)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή όπου περιγράφονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αναλυτικές βαθμολογίες
 • Δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας από τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr και lappas@iesl.forth.gr).

Appointment Duration

10 μήνες