ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EPOCHSE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
28/03/2019
Application Deadline
12/04/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_6190
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2019

Position Description

Πειράματα μετρήσεων χειρομορφίας σε οπτικές κοιλότητες

Required Qualifications

  • Πτυχίο (B.Sc.) στη Φυσική, βαθμός υψηλότερος από 7/10
  • M.Sc. στη Φυσική / Φωτονική, βαθμό μεγαλύτερο από 8/10  
  • Τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με θέματα οπτικής με έμφαση στην διάδοση κυμάτων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους στην οπτική  
  • Εμπειρία με προγραμματισμό υπολογιστών (Python, scripting κλπ.)  
  • Ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης (FormGreek)  
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών

Appointment Duration

5 μήνες