ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAICPEU
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
18/01/2019
Application Deadline
29/07/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_51
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/08/2019

Position Description

Νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433)

Ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για την παραγωγή ισχυρής κυκλικά πολωμένης ακτινοβολίας υπεριωδούς κενού και στην εφαρμογή αυτής.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο ‘Related Documents’, αριστερά

Required Qualifications

• Βαθμός πτυχίου Φυσικού ή Μηχανικού
• Μάστερ σε συναφές αντικείμενο

Desirable Qualifications

• Γνώση υπολογιστικών γλωσσών όπως Mathematica, Python κ.λπ.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν την έναρξη της σύμβασης)

Appointment Duration

36