ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
20/03/2019
Application Deadline
04/04/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_472
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

Μετρήσεις σε κατάλληλη πειραματική διάταξη για λειτουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου

Required Qualifications

 • Εργαστηριακή Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 2 ετών  
 • Εμπειρία και γνώσεις κατ' ελάχιστο στα παρακάτω πεδία:Οξείδια μετάλλων
 1. Επικαλύψεις /εναποθέσεις με τεχνικές sputtering, spin coating & dip coating,thermal evaporation, stencil/screen printed
 2. Χαρακτηρισμός με τεχνικές SEM, AFM, UV- Vis - NIR, XRD, Optical microscope
 3. Μελέτη αισθητήρων αερίων με τεχνικές Conductometric & SAW 

Desirable Qualifications

 • Αναλυτικές διατάξεις μελέτης αερίων ρύπων
 • Εμπειρία στην αλληλεπίδραση αερίων με επιφάνειες υλικών  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Formgr) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο και μεταπτυχιακό)
 • Πρόσφατη βεβαίωση υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

4 μήνες