ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
19/03/2019
Application Deadline
07/04/2019
Position Category
Post Doctoral fellow appointment
Reference Number
2019_464
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας λέιζερ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ανάλυση υλικών και την διάγνωση προβλημάτων σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη φασματοσκοπικών μεθόδων λέιζερ με σκοπό το χαρακτηρισμό αρχαίο-βιοϋλικών (οργανικά υλικά) που απαντώνται σε αρχαιολογικά αντικείμενα.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας λέιζερ με στόχο την ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας  της χρήσης μηχανισμών φωτο-αποδόμησης (laser ablation) για την αφαίρεση ανεπιθύμητων επικαθίσεων σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Επίσης ο/η υποψήφιος/α αναμένεται να πραγματοποιήσει πειραματικές μελέτες με χρήση οπτικών φασματοσκοπικών τεχνικών (LIBS: Laser-induced breakdown spectroscopy, Raman spectroscopy, Fluorescence spectroscopy) τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων για την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση αρχαιο-βιοϋλικών.

Required Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02

 • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία).
 • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης και ανάλυσης υλικών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης υλικών (π.χ. Raman, FT-IR, Απορρόφηση, Φθορισμός, LIBS, SEM-EDS, XRF, απεικονιστικές τεχνικές κ.α.) με εφαρμογές στο χαρακτηρισμό αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03

 • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία).
 • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης φυσικοχημικών διεργασιών και ανάλυσης υλικών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση πειραματικών διατάξεων φασματοσκοπίας λέιζερ (π.χ. Raman, FT-IR, Απορρόφηση, Φθορισμός, LIBS, φασματομετρία μάζας κ.α.) στη μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών και την ανάλυση υλικών.

Desirable Qualifications

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02

 • Ερευνητικό / επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια με αντικείμενο σχετικό με το έργο).
 • Εμπειρία στην αντιμετώπιση ερευνητικών ερωτημάτων στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία απαιτούν εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών μεθόδων.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας.
 • Εμπειρία στη χρήση χημειομετρικών/στατιστικών μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας αναλυτικών/φασματοσκοπικών δεδομένων.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 03

 • Ερευνητικό / επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια με αντικείμενο σχετικό με το έργο).
 • Εμπειρία στη μελέτη φαινομένων αλληλεπίδρασης λέιζερ-ύλης με έμφαση στη φωτοαποδόμηση (laser ablation).
 • Εμπειρία στην εφαρμογή τεχνολογίας λέιζερ στο πεδίο της ανάλυσης και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων για τη μελέτη και ανάλυση βιο-υλικών.

Application Procedure

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc) στον Καθ. Δ. Άγγλο anglos@iesl.forth.gr, εντός δεκαεννέα (19) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 7η Απριλίου και ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) στη γραμματεία του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, τηλ. +30 2810-391301 (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) και β) στον Καθ. Δ. Άγγλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση anglos@iesl.forth.gr (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου)

Appointment Duration

ΘΕΣΗ 02: 12 μήνες ΘΕΣΗ 03: 6 μήνες