ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS-CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
12/03/2019
Application Deadline
30/04/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_425
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/06/2019

Position Description

Aνάπτυξη μεθοδολογίας για επεξεργασία και μέτρηση ιδιοτήτων μη-γραμμικών υλικών και διατάξεων και την χρήση τους σε νανο-φωτονικές εφαρμογές.

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής  
  • Μεταπτυχιακό Φυσικής 
  • Εμπειρία στην μη γραμμική λιθογραφία και συγκεκριμένα στην επεξεργασία και μέτρηση ιδιοτήτων μη-γραμμικών υλικών και διατάξεων 
  • Αρίστη γνώση αγγλικών  

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

8 μήνες