ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ»
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
07/03/2019
Application Deadline
07/04/2019
Position Category
Technical staff
Reference Number
2019_387
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/05/2019

Position Description

 • Υλοποίηση αναλυτικών και διαγνωστικών εξετάσεων σε 2 εικόνες, με μη επεμβατικές μεθόδους, και σε 2 τοιχογραφίες, με επεμβατικές μεθόδους ( π.χ. LIBS), σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
 • Καταγραφή της σχετικής μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί και ακολουθηθεί στον ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό οδηγό Polygnosis
 • Συνεργασία με το ΙΠ-ΙΤΕ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την επέκταση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού οδηγού Polygnosis και την προσαρμογή του για τις ανάγκες του έργου.

 

Για την πλήρη προκήρυξη επιλέξτε τον σύνδεσμο "Related Documets" στην αριστερή στήλη. 

Required Qualifications

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος από ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού από τμήμα Φυσικής ή Χημείας και σε πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του έργου.
 • Αποδεδειγμένη υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία :
  • σε πειραματικές τεχνικές μελέτης και ανάλυσης υλικών με λέιζερ
  • στη μελέτη και ανάλυση υλικών με έμφαση στον χαρακτηρισμό αρχαιολογικών, ιστορικών, μουσειακών αντικειμένων και την συντήρηση αυτών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των επιστημονικών δεδομένων

 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης ("form Greek" στην στήλη αριστερά)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Συστατικές επιστολές, αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών (πχ. πτυχίων ξένων γλωσσών), βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα απαιτούμενα ή επιθυμητά προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για την διάρκεια του έργου (για τους άρρενες υποψηφίους).

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τον ακαδημαϊκό επιβλέποντα/εργοδότη του υποψηφίου προς το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ (hr@iesl.forth.gr και ppouli@iesl.forth.gr)

Appointment Duration

6 μήνες