ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
03/12/2019
Application Deadline
31/01/2020
Position Category
Θέση Ερευνητή B
Reference Number
2019_20323
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date

Position Description

Φωτονικά Μεταϋλικά και Διατάξεις

Required Qualifications

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

β) Να έχουν τα προσόντα  που ορίζονται στο άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, ήτοι να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους, για παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

Για τη Β’ βαθμίδα τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι:

      - να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να   διευθύνουν  προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν  και να κατευθύνουν  την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν  πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Να έχουν πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν  διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν  προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.

γ)  Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών Ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.

δ)  Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

ε)  Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Application Procedure

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και αγγλικά) και ανάτυπα δημοσιεύσεων.
  3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελλοντικών σχεδίων (στα αγγλικά).
  4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
  5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού θα πρέπει να υποβληθούν και επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
  6. Αναλυτικό υπόμνημα για το δημοσιευμένο τους έργο σε επιστημονικά περιοδικά (στα αγγλικά).
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

Appointment Duration

ΑΟΡΙΣΤΟΥ