ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELLAS CH
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
03/12/2019
Application Deadline
18/12/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_20320
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/02/2020

Position Description

Οπτικές μη γραμμικές ιδιότητες και χρονική εξέλιξη, γραφενικών παραγώγων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents" αριστερά

 

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Φωτονική 
  • Εργαστηριακή εμπειρία στην μη γραμμική οπτική 
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στον φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό και στο πρόγραμμα της θέσης 
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

5 μήνες