ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ & ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HANDCORE
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
28/11/2019
Application Deadline
29/02/2020
Position Category
Other positions
Reference Number
2019_20062
Salary
Location
Herakleion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/04/2020

Position Description

 • Λειτουργία και βελτιστοποίηση υπαρχουσών πειραματικών διατάξεων οπτικής πολωσιμετρίας. Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για την βελτίωση της ευαισθησίας τους.
 • Καταγραφή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, και συγγραφή επιστημονικών αναφορών και άρθρων.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση διατάξεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και λογισμικού ελέγχου συσκευών με σκοπό την αυτοματοποίηση και την ακριβέστερη παραμετροποίηση των πειραμάτων.

Related Project

HANDCORE - Chirality Amplification and Detection using Cavity Optical Rotation Enhancement

Required Qualifications

Κωδικός Θέσης Α.2.2.1

 • Πτυχίο Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Πολυτεχνικής σχολής συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό πεδίο
 • Πειραματική ερευνητική εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής/laser

Κωδικός Θέσης Α.2.3.1
 • Πτυχίο Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Πολυτεχνικής σχολής συναφούς ειδικότητας
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Desirable Qualifications

Κωδικός Θέσης Α.2.2.1

 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώσεις υπολογιστών και προγραμματισμού (π.χ. κάποια/ες από Mathematica, Matlab, LabView, FPGA programming, Python, C# ή άλλες γλώσσες)
 • Γνώσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων

Κωδικός Θέσης Α.2.3.1
 • Πειραματική ερευνητική εμπειρία σε εργαστήριο οπτικής/laser
 • Γνώσεις υπολογιστών και προγραμματισμού (π.χ. κάποια/ες από Mathematica, Matlab, LabView, FPGA programming, Python, C# ή άλλες γλώσσες)
 • Γνώσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και διατάξεων

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (θα πρέπει να προσκομισθεί πριν την έναρξη της σύμβασης)


 

Appointment Duration

16 μήνες

Funding