ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATION-EL
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
15/11/2019
Application Deadline
30/11/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_18995
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Start Date
15/12/2019

Position Description

Το επιστημονικό αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορά στη μοντελοποίηση, στη μελέτη και στην κατασκευή αισθητήτων σε εύκαμπτα υποστρώματα, βασισμένων σε μικρο- και νάνο-δομές γραφενίου με στόχο τη λειτουργία τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το εργαστήριο μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας έχει τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο θέμα καθώς έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος διπλωματικών εργασιών καθώς και μεταπτυχιακών διατριβών πάνω σε αισθητήρες. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα μελετηθεί η κατασκευή αποδοτικών αισθητήρων και ο συνδυασμός τους με εύκαμπτα υποστρώματα με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε φορητές συσκευές (wearables) για παρακολούθηση της ανθρώπινης υγείας. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Μικροτεχνολογία

Desirable Qualifications

  • Γνώση σε εναποθέσεις λεπτών υμενίων σε εύκαμπτα υποστρώματα
  • Γνώση αισθητήρων για την ανίχνευση αέριων ουσιών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης 43 και στο όνομα του προγράμματος INNOVATION-EL
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

Appointment Duration

12 μήνες