ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIGBIO-GASOFC
The deadline to apply for this position has expired.
Publication Date
08/11/2019
Application Deadline
27/11/2019
Position Category
PhD candidate position
Reference Number
2019_18511
Salary
Location
Heraklion, Crete, Greece
Contact Person
Start Date
01/01/2020

Position Description

Θέση 30α
Ανάπτυξη αιωρημάτων μελανιών και  κατασκευή μοναδιαίων κυψελών καυσίμων (SOFCs) με χρήση τεχνικών δισδιάστατης και τρισδιάστατης εκτύπωσης (2D/3D)
 
Θέση 30β
Ανάπτυξη αιωρημάτων μελανιών και κατασκευή ανοδικών/ καθοδικών ηλεκτροδίων με την χρήση ink-jet εκτύπωσης
 
 
Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Related Documents", αριστερά

Required Qualifications

Θέση 30α
 • Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη αιωρημάτων/μελανιών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χαρακτηρισμό αιωρημάτων/ μελανιών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης - ink-jet printing
 
Θέση 30β
 • Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη αιωρημάτων/μελανιών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χαρακτηρισμό αιωρημάτων/ μελανιών
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης – ink-jet printing

 

Desirable Qualifications

Θέση 30α

 • Εμπειρία σε τεχνικές εκτύπωσης 3D

 

Θέση 30β

 • Εμπειρία σε ηλεκτροχημικές μετρήσεις  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

Appointment Duration

12 μήνες